Meta SEO Pack - Projekty

<< Wstecz
Adder Tags Fix
^^ Spis treści
Comments Cleaner

Note: for English version click here.

Jednym z największych źródeł ruchu na Twoim blogu są wyszukiwarki internetowe - głównie Google, ale też Yahoo! and Bing (poprzednio MSN). Z tego powodu jest bardzo ważne aby zoptymalizować WordPress'a tak aby był przyjazny dla wyszukiwarek (SEO-friendly). Wiele rzeczy jest w tym kierunku robi już sam WordPress, ale wciąż jest wiele obszarów gdzie można to poprawić.

Jeżeli zależy Ci na tym jak wyszukiwarki postrzegają Twoją stronę, oraz na jej pozycji w wyszukiwarkach, powinieneś zainstalować ten plugin. Jeżeli jesteś początkującym, domyślne ustawienia będą dla Ciebie dobre. Jeżeli zaś jesteś zaawansowanym użytkownikiem, wiele opcji konfiguracyjnych pozwoli Ci precyzyjnie ustawić wszystkie istotne parametry.

Plugin Meta SEO Pack posiada m.in. następujące funkcje:

 • przepisuje znacznik <title> (tytułu strony) tak aby był maksymalnie skuteczny;
 • dodaje znaczniki Meta Keywords, Meta Description i Meta Robots do wszystkich stron bloga;
 • używa wpisanych tagów i opisów jako wartości dla tagów Meta Keywords i Meta Description, lub generuje je z treści;
 • zapobiega indeksowaniu stron archiwów i kanałów (feeds), aby zapobiec problemowi powielonej treści (Duplicate Content);
 • zapobiega używaniu przez wyszukiwarki opisów stron wpisanych do DMOZ (ODP) lub Yahoo! Directory jako opisu strony;
 • dodaje znacznik <link rel="canonical"> aby podać preferowany adres URL dla każdej strony;
 • dodaje atrybut rel="nofollow" do linków w różnych miejscach;
 • dobra konfiguracja domyślna dla początkujących i wiele opcji konfiguracji dla zaawansowanych użytkowników (zerknij do nowego menu "Meta SEO Pack");
 • własne filtry - dzięki nim inne pluginy mogą się zintegrować z pluginem Meta SEO Pack;

Często zadawane pytania

W jaki sposób Meta SEO Pack przepisuje znacznik title?

Meta SEO Pack używa następujących formatów tytułu jako wzorca do generowania tytułów dla różnych stron (można to konfigurować):

 • Strona główna: %blog_name%
 • Posty: %title% | %categories% | %blog_name%
 • Strony: %title% | %blog_name%
 • Załączniki: %title% | %categories% | %blog_name%
 • Kategorie: %categories% | Kategorie | %blog_name%
 • Tagi: %tag% | Tagi | %blog_name%
 • Własne taksonomie: %tax_name% | %tax_label% | %blog_name%
 • Archiwa dla dnia/miesiąca/roku: Archiwum dla %date% | %blog_name%
 • Posty autora: %author_name% | Autorzy | %blog_name%
 • Wyniki wyszukiwania: Wyniki wyszukiwania dla %search% | %blog_name%

Istnieją także dodatkowe reguły do przepisywania kolejnych podstron archiwów, postów, stron i stron komentarzy. W ten sposób możesz uniknąć problemu powielonych tytułów stron (raportowanych w Narzędziach Google dla Webmasterów):

 • Podstrony dla wielostronicowych archiwów/postów/stron: %desc% - Strona %n%
 • Podstrony dla wielostronicowych stron komentarzy: %desc% - Strona komentarzy %n%

W jako sposób Meta SEO Pack generuje wartości dla znacznika meta keywords?

Wszystkie strony używają ustawionych domyślnych słów kluczowych jako wartości dla znacznika meta keywords. Niektóre ze stron dodają także dodatkowe słowa kluczowe (można to konfigurować):

 • Strona główna: brak dodatkowych słów kluczowych
 • Posty: tagi, kategorie
 • Strony: brak dodatkowych słów kluczowych
 • Załączniki: brak dodatkowych słów kluczowych
 • Kategorie: nazwa kategorii i wszystkich kategorii nadrzędnych
 • Tagi: nazwa tagu
 • Własne taksonomie: nazwa taksonomii i nazwa elementu taksonomii
 • Archiwa dla dnia/miesiąca/roku: brak dodatkowych słów kluczowych
 • Posty autora: nazwa autora
 • Wyniki wyszukiwania: poszukiwane hasło

Plugin nie dodaje żadnych dodatkowych słów kluczowych dla podstron.

W jaki sposób Meta SEO Pack generuje wartość dla znacznika meta description?

Meta SEO Pack używa wprowadzony opis, wypis lub generuje go z treści. Zależy to od konkretnej strony (można to konfigurować):

 • Strona główna: wprowadzony opis (domyślnie jest on ustawiony na %blog_name% - %blog_desc%)
 • Posty: wypis (jeżeli jest wprowadzony) lub generowany z treści wpisu (początkowy fragment)
 • Strony: generowany z treści (początkowy fragment)
 • Załączniki: opis załącznika
 • Kategorie: opis kategorii
 • Tagi: opis tagu
 • Własne taksonomie: opis elementu taksonomii
 • Archiwa dla dnia/miesiąca/roku: opis nie jest dodawany (jak na razie)
 • Posty autora: opis nie jest dodawany (jak na razie)
 • Wyniki wyszukiwania: opis nie jest dodawany (jak na razie)

Opis jest dodatkowo modyfikowany dla kolejnych podstron archiwów, postów, stron i stron komentarzy. W ten sposób możesz uniknąć problemu powielonych opisów stron (raportowanych w Narzędziach Google dla Webmasterów):

 • Podstrony dla wielostronicowych archiwów/postów/stron: %description% - strona %n%
 • Podstrony dla wielostronicowych stron komentarzy: %description% - strona komentarzy %n%

W jaki sposób Meta SEO Pack generuje wartość dla znacznika meta robots?

Meta SEO Pack dodaje noindex,follow jako wartość znacznika meta robots dla stron w celu uniknięcia problemu powielonej treści (Duplicate Content). Wartość follow jest dodawana aby mieć pewność że że moc strony której nie chcesz indeksować zostanie przekazana poprzez linki wychodzące do innych stron. Poniżej znajduje się lista stron które mogą być ustawione jako nieindeksowane (można to konfigurować):

 • Strona główna: tylko podstrony
 • Posty: tylko podstrony komentarzy
 • Strony: nie
 • Załączniki: tak
 • Kategorie: tak
 • Tagi: tak
 • Własne taksonomie: tak
 • Archiwa dla dnia/miesiąca/roku: tak
 • Posty autora: tak
 • Wyniki wyszukiwania: tak

Meta SEO Pack może dodatkowo dodać noodp i noydir, aby używaniu przez wyszukiwarki opisów strony z DMOZ (ODP) lub Yahoo! Directory jako opisu strony.

Możesz włączyć także nieindeksowanie kanałów (feeds) - Meta SEO Pack może dodać znacznik meta robots do kanału i wysłać nagłówek HTTP X-Robots-Tag.

W jaki sposób usunąć stopkę dodawaną przez Meta SEO Pack?

Ten plugin jest rozpowszechniany za darmo, dlatego ta stopka jest jest jedynym sposobem w jaki sposób zadowoleni użytkownicy mogą mnie wynagrodzić. Oczywiście możesz ją wyłączyć - wejdź na stronę ustawień pluginu, przewiń na dół, odznacz opcję "Dodaj link do strony Meta SEO Pack" i zapisz opcje.

Plugin ten jest można pobrać ze strony wordpress.org.

Historia wersji

 • 2.0
  • Dodane opcje pozwalające dodać rel="nofollow" do różnych linków;
  • Dodane nowe menu, pojedyncza strona opcji podzielona na wiele stron;
  • Wysyłanie nagłówka X-Robots-Tag także w WP 2.7;
  • Zoptymalizowana inicjalizacja opcji
 • 1.2
  • Dodana opcja pozwalająca dodać rel="nofollow" do linków prowadzących do części administracyjnej
 • 1.1.2
  • Dodane polskie tłumaczenie
 • 1.1.1
  • Poprawiony "catchable fatal error" podczas pobierania kategorii postu
 • 1.1
  • Dodane opcje do konfiguracji przepisywania tytułów stron
  • Poprawione przepisywanie tytułów dla własnych taksonomii
  • Poprawiony "fatal error" jeżeli rozszerzenie PHP mbstring nie było załadowane
 • 1.0.1
  • Dostosowanie pluginu do pracy z WordPress 2.7 (być może będzie też działał z wcześniejszymi wersjami)
 • 1.0
  • pierwsza wersja

English Version

One of the biggest sources of traffic for your blog are Search Engines - mainly Google, Yahoo! and Bing (formerly MSN). Therefore it is crucial to optimize WordPress to make it SEO-friendly. Many things are already done in WordPress itself, but still there is a room for many improvements.

If you care about Search Engines and your position in search results, you should install this plugin. If you are a beginner, default settings will be good for you. If you are an advanced user, you have many options to fine-tune your blog.

Some of the plugin features are:

 • Rewrite <title> tag to get most of it;
 • Add Meta Keywords, Meta Description and Meta Robots tags to all blog pages;
 • Use entered tags and descriptions for Meta Keywords and Meta Description tags, or generate them from content;
 • Prevent Search Engines from indexing archive pages and feeds, in order to avoid Duplicate Content problem;
 • Prevent Search Engines from using descriptions entered in DMOZ (ODP) or Yahoo! Directory as description for page;
 • Add <link rel="canonical"> to specify preferred URL for each page;
 • Add rel="nofollow" to links in various places;
 • Good default configuration for beginners and a lot of configuration options for advanced users (look for new 'Meta SEO Pack' menu);
 • Custom filters - other plugins can integrate itself with Meta SEO Pack;

FAQ

How Meta SEO Pack rewrites title tag?

Meta SEO Pack uses following title formats as a base for title of different pages (configurable):

 • Home Page: %blog_name%
 • Posts: %title% | %categories% | %blog_name%
 • Pages: %title% | %blog_name%
 • Attachments: %title% | %categories% | %blog_name%
 • Categories: %categories% | Categories | %blog_name%
 • Tags: %tag% | Tags | %blog_name%
 • Custom Taxonomies: %tax_name% | %tax_label% | %blog_name%
 • Archive for Day/Month/Year: Archive for %date% | %blog_name%
 • Author Posts: %author_name% | Authors | %blog_name%
 • Search Results: Search results for %search% | %blog_name%

There are also extra rewriting rules for subsequent pages of archives, posts, pages and comments. This way you will avoid duplicate title problems (reported in Google Webmasters Tools):

 • Subpages for multipage Archives/Posts/Pages: %desc% - Page %n%
 • Subpages for multipage comments: %desc% - Comments Page %n%

How Meta SEO Pack generates value for meta keywords tag?

All pages uses configured Default keywords as value for meta keywords tag. Some of the pages also adds some extra keywords (configurable):

 • Home Page: no extra keywords
 • Posts: tags, categories
 • Pages: no extra keywords
 • Attachments: no extra keywords
 • Categories: category name and all parents
 • Tags: tag name
 • Custom Taxonomies: taxonomy name and taxonomy term name
 • Archive for Day/Month/Year: no extra keywords
 • Author Posts: author name
 • Search Results: search term

Plugin does not add extra keywords for subpages.

How Meta SEO Pack generates value for meta description tag?

Meta SEO Pack either uses entered description, excerpt or generate it from content. This depends on page (configurable):

 • Home Page: special description (by default it is set to %blog_name% - %blog_desc%)
 • Posts: either use excerpt (if entered) or generate from post content (initial part)
 • Pages: generate from page content (initial part)
 • Attachments: attachment description
 • Categories: use category description
 • Tags: use tag description
 • Custom Taxonomies: taxonomy term description
 • Archive for Day/Month/Year: description is not added (yet)
 • Author Posts: description is not added (yet)
 • Search Results: description is not added (yet)

Description is also additionally changed for subsequent pages of archives, posts, pages and comments. This way you will avoid duplicate description problems (reported in Google Webmasters Tools):

 • Subpages for multipage Archives/Posts/Pages: %description% - page %n%
 • Subpages for multipage comments: %description% - comments page %n%

How Meta SEO Pack generates value for meta robots tag?

Meta SEO Pack adds noindex,follow as a value of meta robots for pages, in order to avoid Duplicate Content problem. follow is added to make sure you will keep link juice of links leading to noindexed pages. Here is the list of pages which can be noindexed (configurable):

 • Home Page: subpages only
 • Posts: comment subpages only
 • Pages: no
 • Attachments: yes
 • Categories: yes
 • Tags: yes
 • Custom Taxonomies: yes
 • Archive for Day/Month/Year: yes
 • Author Posts: yes
 • Search Results: yes

Meta SEO Pack can also add noodp and noydir, in order to prevent Search Engines from using descriptions entered in DMOZ (ODP) or Yahoo! Directory as description for page.

You can also noindex your feeds - Meta SEO Pack can both add meta robots tag to feeds and send X-Robots-Tag HTTP Header.

How to remove footer added by Meta SEO Pack?

This plugin is provided for free, so this footer is the only way I can get credit from happy users. Of course you can disable it - just go to the plugin Options page, scroll to the bottom, uncheck "Add link to Meta SEO Pack" and save options.

You can download this plugin from wordpress.org site.

Version history

 • 2.0
  • Added options to add `rel="nofollow"` to various links;
  • Added new menu, split single options page into multiple pages;
  • Send Send X-Robots-Tag in WP 2.7 too;
  • Optimised options initialisation
 • 1.2
  • Added option to add rel="nofollow" to links to admin section
 • 1.1.2
  • Added Polish translation
 • 1.1.1
  • Fixed catchable fatal error when getting post category
 • 1.1
  • Added options to configure title rewriting
  • Fixed title rewriting for Custom Taxonomies
  • Fixed fatal error when mbstring PHP extension is not loaded
 • 1.0.1
  • Make plugin compatible with WordPress 2.7 (may work with lower versions too)
 • 1.0
  • 1st version

<< Wstecz
Adder Tags Fix
^^ Spis treści
Comments Cleaner

Komentarze: 235

 1. Tom Usher napisał(a):

  I'm sorry if this is a duplicate comment, but the first attempt didn't seem to go through.

  Hello,

  Facebook requires the following to create previews of my sites pages and posts:

  <meta name="title" content="title" />
  <meta name="description" content="description " />
  <link rel="image_src" href="thumbnail_image" / >


  So an example news story could have the following:
  <meta name="title" content="Smith hails 'unique' Wable legacy" />
  <meta name="description" content="John Smith claims beautiful football is the main legacy of Akhil Wable's decade at the club. " />
  <link rel="image_src" href="http://www.onjd.com/design05/images/PH2/Wabl eAFC205.jpg" />

  This is what I put in my header:

  <meta name="title" content="<?php wp_title('', true, 'right'); ?>" />
  <link rel="image_src" href="http://www.realliberalchristianchurch.org/im ages/Tom6.jpg" />

  It didn't work on Facebook. I cleaned my Super Cache just to be sure. That didn't help either.

  Here's Facebook's documentation on it:
  http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Facebook_Share/Specifying_Meta_Tags

  If you can do a plugin upgrade that will handle this, it would be greatly appreciated.

  I'm leaving the header changes I made in the header and notifying Facebook that their instructions didn't work.

  Also, I would like the option of excluding the post/page title from descriptions and possibly being able to increase the length of descriptions.

  It's been a great plugin. I don't know what changed, but Facebook used to preview my links. I just did a WordPress upgrade to 2.9. Perhaps that's part of the issue.

  Thank you.

  Peace,

  Tom Usher

  P.S. If there's anything you want me to test to help you out with this, just send me an email.
 2. Tom Usher napisał(a):

  There must have been a lag with Facebook because it's suddenly previewing my links now.

  At least now you know you wouldn't be wasting your time adding the features I mentioned.

  Thanks again.
 3. Daniel napisał(a):

  Thanks for your comment. Facebook integration is nice thing, so I will look how can add it to Meta SEO Pack.
 4. Tom Usher napisał(a):

  I wanted to give you an update. I removed the code from my head section, and Facebook is finding the info it needs to do the link previews. That may be because I've added WordPress plugins:

  Enable oEmbed Discovery
  oEmbed Provider

  The second one may be forcing my blog to give Facebook the info it needs. It's either that or Facebook was suffering from a temporary bug.

  Thank you and Happy New Year.
 5. Bishoyking napisał(a):

  SEO is a very important tool, with direct results.
  you can drive traffic easily to your website using SEO, saving money supposed to be paid for AD words.
  It is an easy, cheap & effective way to boost your online sales too.
 6. Simone napisał(a):

  Hi,

  nice plugin.

  I've found a problem though: when you edit a post, the Meta SEO Pack box overlaps the right side column (where I have some custom fields below "Categories"). Play with your browser window size to see what I mean.

  I think this is due to the textarea having too many columns. Could you please adjust it for the next release so that its width is always the same as the container?

  Thanks.
 7. Peter napisał(a):

  Hi!

  There is problem with subcategories. The separator "&laquo;" is changing to "&Laquo;" between subcategory and category. :-(
  It looks bad in title. :-/
 8. sonia napisał(a):

  It is a great plugin,thanks for sharing..
 9. Dincer YAMANLAR napisał(a):

  I'm translating Meta-Seo-Pack into Turkish language. But now i found a problem on PlugIn. When i translate completely in Turkish it warns at the Admin panels top side in english language. Because of function show_private_blog_warning. its not can be configured by the language pack.. Can fix it ? Or i will change the original file to use it pure Turkish.
 10. Daniel napisał(a):

  @Dincer YAMANLAR: I sent you an email with updated pot file yesterday - did you get it? Updated pot file contains few new string beside one you mention. If you did not get it, let me know - I will release new plugin version with updated file.
 11. Justin napisał(a):

  Description tag does not rewrite I have changed my "Tag Line" and it still keeps the original tag line from the initial wordpress install. Also I tried manually added a description to the text box with no luck. I unchecked the box saved and it removed the description, I then proceeded to re check the description box to enable it hoping it would change to the new description still kept original tag line as description.
 12. anas napisał(a):

  hi

  i want to translate u plugin to arabic lang

  but i cant

  when i save my translate i got this error

  <img src="http://img266.imageshack.us/img266/1333/24083 1091830.jpg" />


  http://img266.imageshack.us/img266/1333/240831091830.jpg
 13. emha napisał(a):

  i like this SEO ;)
 14. Jay napisał(a):

  I really like your Meta Seo Pack Theme. The translation widget is also helpful.
  I have a question for you, do you have any association with the website newshotram.com? I am trying to get in touch with the owner.
  Thanks.
 15. virginia napisał(a):

  Hi,

  I loaded Meta SEO pack but their is no 'TITLE' field showing to be able to create this??

  Meta description and keywords are present.

  Virginia
 16. Cosma napisał(a):

  Hi,

  I have installed this, and it seems to be rewriting the title, which I hope means it works, but it is not putting in the meta tags. Please help.

  Thanks
 17. Daniel napisał(a):

  @Cosma: yes, this plugin rewrites <title> tag to make it more SEO-friendly. This is the correct way to do - search engines ignores <meta name"title"> tag. I know that Facebook can use such tag in addition to <title>, so I plan to add support for it in the future.

  @virginia: is your problem the same as Cosma's one? If not, please give me some more details about it.
 18. jacek napisał(a):

  SZUKAM OSOBY KTORA ZAJMIE SIE BUDOWANIEM DLA MNIE STRON KTORE BAZUJA NA WPRESS - DEVELOPMENT NOWYCH IDEI I WDRARZANIE JE W ZYCIE.
  PROSZE O KONTAKT NA EMAIL : jacomik@yahoo.com
 19. The plugin is just beautiful... napisał(a):

  The plugin of Meta SEO Pack is just amazing...
  I installed it and presto...!
  Every thing is in order now...

  IT FINE TUNES YOUR WEBSITE...

  THANK YOU VERY MUCH FOR SUCH A BRILLIANT IDEA...

  PLEASE HELP ME AS TO HOW THE 'Title rewriting' SHOULD BE EDITED...
 20. Jay napisał(a):

  Your translation widget is acting funny, #justsaying!!!
 21. Daniel napisał(a):

  What translation widget? I did not included such thing in my plugins, especially in this one :)
 22. Atlanta Online Maeketing SEO napisał(a):

  Meta SEO Pack is excellent for improving SEO on your word press blog.
 23. Conrad Davenport napisał(a):

  is_home needs to be replaced in the main file with is_front_page or the title rewrite doesn't work for the home page if you are using a static home page.
 24. seslinehir napisał(a):

  seslinehir.com sesli sohbet sitesine bu güzel paylaşm icin teşkkür ederim
 25. Misafir napisał(a):

  Sesli sohbetle yeni tanışmış kullanıcıların giriş bölümüdür. Site kuralları;

  Saldırgan, şiddet yanlısı, ırkçı, manevi duyguları rencide eden sohbetler yapmayınız.

  Kurumsal reklam ve ticari amaçlı konuşmalar yapmayınız.

  Diğer üyelerin sohbet servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayınız.

  Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar paylaşmayınız,

  Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmeyiniz, kötüye kullanmayınız.
  Sesli sohbet ve sesli chat odalarına giriş için tıklayınız. Seslinehir.comiyi sohbetler diler
 26. Derek napisał(a):

  Can you get banned by google for using Meta SEO Pack?
 27. Michele Hudnall napisał(a):

  How about adding the ability to put META Descriptions on Archive and Author pages.

  Thanks
 28. Kyivstar napisał(a):

  <A href="http://kyivstar.in"> </A> <A href="http://kyivstar.name"> </A> <A href="http://carsnet.net"> </A> <A href="http://mymechanictoolsets.net"> </A> <A href="http://partnersunit.com"> </A>Fine suggestions! But another problem... META is going down in Google`s priority of SEO-features.
 29. andrean napisał(a):

  My Meta Seo park users. This plugin is very good and I am very happy to use it


  howtoinstal.com
 30. sayang napisał(a):

  This plugin is very nice to use. I like


  ayu-cyber.info
 31. MSN Fun napisał(a):

  Thanks for your Plugin i LIKE
 32. Dual core android phones napisał(a):

  Plugin is very great for my blog thx
 33. Gavin napisał(a):

  This plugin is very important to use. Thanks!
 34. David napisał(a):

  The Plugin is what I have been looking for.
  Many Thanks
 35. Battery shop napisał(a):

  The translation is very good for me.
  Thanks for your effor. :-)
 36. battery napisał(a):

  Very powerful. I use this Plugin for my personal blog.
 37. free windows soft napisał(a):

  Take a look at my blog here: freewindowssoft.info. I really love it now.
 38. Kevin napisał(a):

  Many thanks for the english version too! Big pleasure to share this content!

  Greets Kevin
 39. tanie bilety lotnicze napisał(a):

  Pomocny artykuł..
 40. Idnaw napisał(a):

  If an article put in two or three categories, whether it can be said to be duplicate content? Please enlightenment. Thank you very much.
 41. surveillance and Access Control napisał(a):

  Would this work on sites that are not on wordpress? Or must i manually recreate results?
 42. Atölye 2B - Resim Kursu napisał(a):

  Good one. Thank you.
 43. Xlangkah Lebih Maju napisał(a):

  I must translate it, but it's no matter. Good article
 44. kontes seo napisał(a):

  a very interesting post...
 45. hackerreloaded napisał(a):

  It's a nice tool
  visit the site hackerreloaded.com,it's very nice
 46. Fotoselli napisał(a):

  Very usefull plugin. Thank you.
 47. Night Vision napisał(a):

  This plugin is very usefull to use
 48. Digi Cup napisał(a):

  Very powerful. I use this plugin for my blog.
 49. Gel Nails Vs Acrylic Nails napisał(a):

  Awesome post & Plugin!
 50. Gonçalo Duarte's RightRoundArt napisał(a):

  Hello! I loved your Meat SEO Pack Plugin for Wordpress. Thank you so much. I didn't add a link on my website, but I tweeted about it: https://twitter.com/#!/RightRoundArt

  and we posted on Facebook:
  https://www.facebook.com/RightRoundArt
 51. Restorasyon napisał(a):

  I used this plugin. Very very nice.
 52. Winter is coming napisał(a):

  helpful!thanx!
 53. tanie linie lotnicze napisał(a):

  Dzięki za dobre rady!
 54. Ask Solicitor napisał(a):

  Zainstalowalem to wlasnie na moim wordpressie. Mam Nadzieje ze pomoze troche .pozdrawiam innych uzytkownikow
 55. adsensetting napisał(a):

  Wow I Like This
 56. jant napisał(a):

  I must translate it, but it's no matter. Good article
  thank you..
 57. Jant napisał(a):

  Many thanks for the english version too! Big pleasure to share this content
 58. New Nissan Pretoria napisał(a):

  Meta Pack Rocks.
 59. Surveillance Pretoria napisał(a):

  Great Service Keep It Up. :-)
 60. Charles McGuinness napisał(a):

  When I have a $ in the title of my post, the <title> of my page is messed up a bit. Only a minor problem in an otherwise excellent plug-in. Thank you!
 61. paypai napisał(a):

  I Like it's , special rate article , good :D , your IQ Proffesor :D
 62. jordan for cheap napisał(a):

  When I have a $ in the title of my post, the <title> of my page is messed up a bit. Only a minor problem in an otherwise excellent plug-in. Thank you!
 63. Real jordans napisał(a):

  Many thanks for the english version too! Big pleasure to share this content
 64. paimin-pribadi napisał(a):

  thanks for this great tool,
  you help many people with this plugins
  thank you so much :D

  <a href="http://j.gs/pgz">30k+ backlinks with 1 button click</a>
  <a href="http://q.gs/17UV3">Analyzing Keywords and Competition on Auto Pilot</a>
  <a href="http://j.gs/peq">Harvest, scrape, and test thousand proxies automatically</a>
 65. rohith napisał(a):

  This is really a great seo plugin :) Thanks for this
 66. Kuba napisał(a):

  Bardzo przydatne narzędzie, na pewno je wykorzystam u siebie. Meta tagi maja dość istotne znaczenie w optymalizacji stron pod seo.
 67. Home Care napisał(a):

  Good stuff. Thank you. Plugin is great and something we will be using. Really appreciate that you also had English instructions. Keep up the good work.
 68. Kuba napisał(a):

  Świetny plugin, właśnie tego brakowało mojemu wordpressowi :D Wielkie dzięki za info.
 69. Tushar napisał(a):

  Please tell me how can I order this in india? And cost also.
 70. Arthur napisał(a):

  Nice plugin, but tell me please how to truncate(by words not bt characters) <title>some title</title>.

  Thank you.
 71. Jhon J napisał(a):

  thanks for this plugin,
  helping me a lot to get traffic from google

  goo.gl /bp9Yw - amazing-keyword-tool
  goo.gl /YqVo1 - easy-traffic-method
  goo.gl /JwGyW - blogging-profits-unleashed
  goo.gl /hnt4q - sensazon-killer-premium-wp-theme
  goo.gl /jSSV1 - seo-traffic-firestorm
  goo.gl /s3Sm1 - 6day-profits
 72. little info napisał(a):

  this plugin so awesome,
  thanks a lot dude.... :D

  http://www.qreativeshirt.com/index.php?userid=18
 73. Jono napisał(a):

  gokil..., pluginnya ngebantu gw banget bro... hehehe
  stay creative mamen.... hhahaa
 74. Mikela napisał(a):

  same with the other user comments
  very helpfull for me
  thanks
 75. Surveillance napisał(a):

  thanks for this great tool,
  you help many people with this plugins
  thank you so much :D
 76. nikeairmax2012 napisał(a):

  Air Greatest extent this year sneakers Dark-colored Violet Nike Nike Oxygen Maximum, Nike shoes should you be store is expensive, and so i recommend you decide to go towards the store. It's so considering what sort of recurrent air max nike sneakers even though really worth tag a extremely an excellent supply significantly less amount of money can't supply that allure nike air max 2012 and comfort the truth that buyer wishes with regard to.nike air max 2012 Top aspect with regards to the twelve days is fairly picked with all the leather-based and also nylon uppers material mix of gentleman nike oxygen utmost footwear available options.o2 from your previously 1990s that was apparent from the bottom level with regards to the boot (although smaller sized portions of oxygen designs are usually obvious through the bottom part of numerous fresh air Maximum models) and an even more sort of o2 extra padding would be the decreased report and also very reactive "Zoom Ai The rest is dark too, you are able to click on key in uncover far better observe CBFS air Utmost 90, then grab this helps you continue to promote just a couple of hrs via Nike Amar has stoudemire breakouts of a brand-new type of every single the new year NBA all-star sport Sunday before, and dark along with orange regular-season video game to regard while will work for brand-new Nike flew sports's genuine Ny hockey. nike air max 2012air maximum ninety five Each and every be subject to any more organic along with Air flow Greatest extent Shoes or boots Madison square yard in the home, they should hold the Nike Oxygen Max this year complete knickerbockers crew name the ladies associated with Rhode Isle. atmosphere max next year have observed the small regarding your ex, that the girl partner donned at Yorktown, as well as which he constantly swore in which Washington coveted--a small coloured by way of a walking around designer through the day, that completely justifies the French police officer in their abandonment of the trade of the jewellry. air utmost 2009 Margaret's great-grandmother--no, it absolutely was the girl great-great-grandmother, nike shox r4we possess stored the newest interval so warm recently who's seems near--was a new Newport belle, who betrothed a security officer within the package regarding Rochambeau just what occasion the French defenders of liberty mastered the ladies regarding Rhode Tropical isle air utmost 2012 have witnessed a new miniature of the woman's, which usually your ex fan donned from Yorktown, and also that he usually swore that will Wa coveted--a miniature decorated by way of a wandering designer for the day, which in turn totally court warrants french officernike air max 2012
 77. bulk sunglasses napisał(a):

  Good stuff. Thank you. Plugin is great and something we will be using. Really appreciate that you also had English instructions. Keep up the good work
 78. diecast models napisał(a):

  Very powerful. I use this Plugin for my personal blog.
 79. drochmady napisał(a):

  this plugin so awesome, very very helping me
  thanks
 80. QPES napisał(a):

  Can I change home page title using this tool?
 81. Emil Gumovic napisał(a):

  Yes you can change home page title and many many more. I use it on all my wpsites.
 82. EDUfair napisał(a):

  Can I set Page description with this?
 83. Janine P napisał(a):

  Very useful page and post.
 84. Janie PPP napisał(a):

  Friggin awesome
 85. Wedding Services and Photography napisał(a):

  Hey there thanks for this
 86. ON Sydney napisał(a):

  Looks like a great plugin but I couldn't find it using the built in Wordpress plugin search tool?
 87. kentir01 napisał(a):

  very useful article for me, and would often come here because a lot of quality article here
 88. Blaty kuchenne napisał(a):

  Świetna sprawa z tym pluginem. Stosuję go na wielu stronach opartych na Wordpressie. Nie wypada nic innego, jak tylko podziękować:)
 89. tabletpc20 napisał(a):

  thanks for the awesome plugin

  WP GTrends Autoposter Plugin to Boost your Traffic and Earning on Autopilot
  http://goo.gl/DVuZQ
 90. Igrice napisał(a):

  Great plugin. Is compatibile with 3.6 beta?
 91. Eminenture napisał(a):

  Really from so many days I was looking for such effective seo plugin.
 92. Leca Clay napisał(a):

  How important is Dublin Core?
  I have added the following tags to my site to include Dublin Core:
  <meta name="DC.Title" content="Hydroworld, hydroponic gardening and systems."/>
  <meta name="DC.Creator" content="BigE"/>
  <meta name="DC.Subject" content="Hydroponics"/>
  <meta name="DC.Description" content="Welcome to hydroworld.co.za! Learn more about everything involving hydroponics, from hydroponic systems, mediums to nutrients and grow lights."/>
  <meta name="DC.Publisher" content="Tism"/>
  <meta name="DC.Contributor" content="Trewinnard"/>
  <meta name="DCTERMS.DateCopyrighted" scheme="DCTERMS.W3CTDF" content="2011"/>
  <meta name="DCTERMS.RightsHolder" content="Trewinnard van Kerkhof"/>

  Will this in any way help with ranking?
 93. meble do salonu napisał(a):

  Będą jakieś nowe wersje plugina z dodatkowymi funkcjami?
 94. blogspot-checker napisał(a):

  thank for this awesome plugins,


  mass blogspot domain checker
  http://goo.gl/Op9FJ
 95. Blones napisał(a):

  This is very great post. Thank You
 96. jhan napisał(a):

  thank for the great plugin
 97. Koszalinianin napisał(a):

  Szukając prostego nieprzebajerowanego pluginu SEO do Wordpressa, trafiłem tutaj. Wtyczka będzie jeszcze rozwijana czy szukać jakiejś innej alternatywy?
 98. raciborz napisał(a):

  Wow, that’s what I was seeking for, what a information! present here at this blog, thanks admin of this web site.
 99. Lokal İlanlar napisał(a):

  Very usefull plugin, thank you.
 100. عکس napisał(a):

  This plugin is very nice to use
 101. 999 napisał(a):

  lugin is great and something we will be using. Really appreciate that you also had English instructions.
 102. dayan napisał(a):

  Good stuff. Thank you. Plugin is great and something we will be using
 103. narimoon napisał(a):

  Yes you can change home page title and many many more
  I use it on all my wpsites.
 104. Gammer napisał(a):

  Whem will be update for this plugin?
 105. nari napisał(a):

  thanks
 106. OneFun.pl napisał(a):

  Używamy i polecamy, bez tego obecność na dowolną frazę z podróżami i wycieczkami dla singli byłaby praktycznie niemożliwa. Warto być wysoko i czerpać z ruchu z fraz najbardziej wartościowych jak np. wakacje dla singli.
 107. خرید اینترنتی napisał(a):

  Hi
  This is a great plugin and I definitely recommend downloading and using it.
 108. Marko Kraljevic napisał(a):

  When will be implemented new version?
 109. sorted napisał(a):

  Great plugin. It sorted meta on one of my websites. Looking forward to see a new version.
 110. Alex napisał(a):

  Respect for author, This artickle is good!
 111. خرید اینترنتی napisał(a):

  Whem will be update for this plugin?
 112. خرید اینترنتی napisał(a):

  Whem will be update for this plugin?
 113. DownloadFilm napisał(a):

  Hi
  Very useful page and post
 114. Darmowe napisał(a):

  Bardzo fajna i lekka wtyczka do wordpressa, dzięki :)
 115. Grinshop napisał(a):

  Hi
  Very powerful.I use this Plugin for my blog.
  Thank You.
 116. خرید ساعت napisał(a):

  hi
  thank you for plugin.
  I love your site.
 117. creare site napisał(a):

  thanks, useful and nice article http://www.weblancer.eu
 118. اس ام اس napisał(a):

  Very usefull plugin, thank you.
 119. sylwestrus napisał(a):

  Super plugin bardzo mi się przydaję. Pozdrawiam
 120. سایت تفریحی napisał(a):

  hi
  thank you for plugin.
  I love your site.
  bye
 121. ezy napisał(a):

  i wont to study seo, but i am confuss
  after i read this article i great spirit agains, thanks very much
 122. bisnis online napisał(a):

  Very powerful.I use this Plugin for my blog.
  Thank You.
 123. Polsilver napisał(a):

  Tego typu dodatki zawsze są bardzo przydatne, chyba każdy powinien korzystać.
 124. ساعت الیزابت napisał(a):

  Hi
  Very useful page and post.
  tnx
 125. تور تایلند napisał(a):

  thnx a lot
  it was very useful for me
 126. Luk napisał(a):

  Dzięki bardzo użyteczne narzędzie
 127. Pitaj napisał(a):

  Ta wtyczka jest niezastąpiona :)
 128. sevda sohbet napisał(a):

  thank you perfect blog!
 129. Rak Minimarket Solo napisał(a):

  SEO adalah hal yang sanat penting untuk blog saya http://www.minimarketrak.com/ terima kasih atas postingnya
 130. hamed napisał(a):

  This plugin is provided for free, so this footer is the only way I can get credit from happy users. Of course you can disable it - just go to the plugin Options page, scroll to the bottom, uncheck "Add link to Meta SEO Pack" and save options.<a href="http://blog.seorooz.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8 %B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88-seo-training.html">SE O Training</a>
 131. johan napisał(a):

  thanks for this good info :)
 132. komariah napisał(a):

  meta pada website emang sangat penting untuk seo on page
 133. ควย napisał(a):

  best website and good
 134. pityips napisał(a):

  Na większości swoich blogów korzystam z Plugin Meta SEO Pack, bardzo dobrze się sprawdza w codziennej pracy.
 135. Charista Illuminate napisał(a):

  This plugin is very important to use. Thanks!
 136. Jacek napisał(a):

  Super dzięki takiego pluginu szukałem. Pozdrawiam
 137. Gry Farma napisał(a):

  Bardzo fajny poradnik. Gratuluje autorowi.
 138. Kasia napisał(a):

  Dzisiaj nie ma to już takiego znaczenia jak daniel i znacznie lepiej skopić się jedynie na opisie :)
 139. Software Minimarket napisał(a):

  i use it in my site and very good for my rank uo
 140. Konsultan Minimarket napisał(a):

  So sometimes i me it too often
 141. Harga hp terbaru napisał(a):

  meta seo very importna to blog like in my blog this
 142. buy binoculars napisał(a):

  Używamy i polecamy, bez tego obecność na dowolną frazę z podróżami i wycieczkami dla singli byłaby praktycznie niemożliwa. Warto być wysoko i czerpać z ruchu z fraz najbardziej wartościowych jak np. wakacje dla singli.
 143. Gry Lego napisał(a):

  SEO to podstawa. Dobry wpis na temat SEO. Pozdrawiam
 144. gusbud napisał(a):

  i still confuse with how to apply meta seo to blogspot
 145. iwan andrea napisał(a):

  Dziękuję za informacje . Jest tonauka, która jest bardzo przydatne dla mnie . bo jestemnowicjuszem w świecie blogów . nauka o nauce można użyć w celu zwiększenia swojego bloga , aby wstać . taistry dla scrip , że szukam tam w swoim blogu . frien dziękuję .
  http://hargalaptopbaruku.blogspot.sg/
 146. mod napisał(a):

  good
 147. Irde Mariusz napisał(a):

  Takie paczki są bardzo potrzebne, w wp samy jest wiele też innych fajnych pluginów.
 148. Piotrek Grabud napisał(a):

  Wtyczka niezbędna dla każdego bloggera z wordpressem :)
 149. pirostore napisał(a):

  thanks for meta seo pack

  https://www.youtube.com/watch?v=wvE_TQ_MIXE
 150. rolnik_7 napisał(a):

  naprawdę godna polecenia treść, wymienione zalety, to co najwazniesze
 151. Maciek napisał(a):

  Rzeczywiście jest to jeden z najciekawszych pluginów do wordpressa i warto o nim pisać. Problem w tym, że nie zawsze popularny soft jest najlepszych rozwiązaniem - dziury - ale też zależy jaki.
 152. batu bata napisał(a):

  I guess not everyone thinks like you, you're person essentially assist to make severely posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual submit amazing. Excellent activity <a href=" https://batamerahsukapura.wordpress.com">batu bata</a>
 153. Koperasi napisał(a):

  I very glad know this blog very greta blog i think http://www.koperasi.net/
 154. Jacek napisał(a):

  Zainstalowałem wtyczkę na nowo powstałym blogu. Jak skonfigurować sekcję noindex?
 155. خرید سی سی کم napisał(a):

  Dodaj linka na swojej stronie! Po prostu skopiuj poniższy
 156. خرید کریو napisał(a):

  niezbędna dla każdego bloggera z wordpressem
 157. خرید کریو napisał(a):

  Takie paczki są bardzo potrzebne, w wp samy jest
 158. Jor napisał(a):

  Dobre na spam.
 159. فروشگاه اینترنتی napisał(a):

  i use it in my site and very good for my rank uo
 160. تور napisał(a):

  Whem will be update for this plugin?
 161. کیش napisał(a):

  I think this is due to the textarea having too many columns. Could you please adjust it for the next release so that its width is always the same as the container?

  Thanks.
 162. کیش napisał(a):

  I think this is due to the textarea having too many columns. Could you please adjust it for the next release so that its width is always the same as the container?

  Thanks.
 163. عکس napisał(a):

  Takie paczki są bardzo potrzebne, w wp samy jest
 164. گالری عکس napisał(a):

  Takie paczki są bardzo potrzebne, w wp samy jest
 165. PanKalkulator napisał(a):

  Super narzędzie!
 166. rajarakminimarket napisał(a):

  nice info....

  kami RAJA RAK MINIMARKET, suplier berbagai macam jenis rak seperti rak minimarket, rak toko, rak supermarket, rak gudang, rak besi, meja kasir, dll. Klik website kami di : http://www.rajarakminimarket.com dan http://www.rajarak.co.id
 167. خرید پستی napisał(a):

  Whem will be update for this plugin?
 168. rakminimarket.net napisał(a):

  Zgadzam się z Twoim zdaniem, seo jest bardzo ważne dla przetrwania mojej firmy http://www.jasakontraktor-rumah.com/
 169. rak minimarket bogor napisał(a):

  I think its good for us
 170. دانلود فیلم ایرانی napisał(a):

  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/">دانلود</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/دانلود-فی لم/دانلود-فیلم-ایرانی/">دانل ود فیلم ایرانی</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/">دانلود فیلم جدید</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/دانلود-فی لم/دانلود-انیمیشن/">دانلود انیمیشن</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/هنرمندان/ بیوگرافی-هنرمندان/">بیوگراف ی</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/هنرمندان/ بیوگرافی-هنرمندان/">بیوگراف ی هنرمندان</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/">فیلم</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/دانلود-فی لم/">دانلود فیلم</a></p>
  <p>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/دانلود-فی لم/">دانلود فیلم کم حجم</a></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <a href="http://tikfilm.ir/category/%d8%af%d8%a7%d9%8 6%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/">د
 171. مدل مانتو napisał(a):

  Hi wtyczki były bardzo dobre, naprawdę jestem

  مدل لباس بافتنی
  http://www.funpatogh.com/category/photo/model-lebas/model-knitwear
 172. اس ام اس عاشقانه napisał(a):

  Wtyczki był profesjonalny i bardzo lekkie, proponuję użyć
 173. خرید پستی napisał(a):

  I really like your Meta Seo Pack Theme. The translation widget is also helpful.
  I love your site :*
 174. Dawid napisał(a):

  Ciekawy artykuł. Nic tylko korzystać i czerpać wiedzę.
 175. Tomek napisał(a):

  Super! Ja już wykorzystałem i posłuchałem się porad. Oby więcej takich artykułów.
 176. انجام پایان نامه مدیریت napisał(a):

  I really like your Meta Seo Pack Theme. The translation widget is also helpful.
  I love your site.THANKS A LOT.BEST WISHES.
 177. mattfarl napisał(a):

  tnx guys
 178. دانلود کتاب napisał(a):

  i love http://www.poradnik-webmastera.com/
 179. مزون لباس عروس napisał(a):

  DONY TNX FOR http://www.poradnik-webmastera.com/projekty/meta_seo_pack/
 180. مزون عروس napisał(a):

  thank a lot for your website
 181. کتاب napisał(a):

  thanks http://fidibo.com/
 182. Rak Minimarket napisał(a):

  Its Good to know this... Thank you.

  http://www.rajaraktoko.com
  http://www.rajaraksupermarket.com
 183. سئو napisał(a):

  Super! Ja już wykorzystałem i posłuchałem się porad. Oby więcej takich artykułów.
 184. بهینه سازی سایت napisał(a):

  tnx for this article'
  it is a good
  http://www.mrsz.ir/
 185. آنتي اسكالانت napisał(a):

  <a href="http://www.poradnik-webmastera.com/projekty/ meta_seo_pack/">Meta SEO Pack - Projekty</a>
 186. طراحي سايت ارزان napisał(a):

  <a href="http://www.poradnik-webmastera.com/projekty/ meta_seo_pack/">Meta SEO Pack - Projekty</a>
 187. سئو napisał(a):

  Nice post
  Thanks
 188. Gokken napisał(a):

  Het echt geld gokken, kan gedaan worden bij veel aanbieders waarbij door veel mensen voor online casino’s gekozen wordt
 189. webfa napisał(a):

  Thanks.
 190. فال حافظ napisał(a):

  tnx for this article.
  Nice post.
 191. Caroline napisał(a):

  Thanks for it mate hope other like it as me :D
 192. pastibisa napisał(a):

  Welcome saturday!!! Interesting article to read, I wait for other interesting articles. Glad to visit, Thanks. <a href="http://obattbcparu.com/462/pengobatan-kanker -tiroid/"><b>Pengobatan Kanker Tiroid</a></b>
 193. دکوراسیون منزل napisał(a):

  @Cosma: yes, this plugin rewrites <title> tag to make it more SEO-friendly. This is the correct way to do - search engines ignores <meta name"title"> tag.
 194. دکوراسیون داخلی napisał(a):

  Multiple rel=canonical links on a page causing havoc.
 195. تور کوش آداسی napisał(a):

  I wanted to give you an update. I removed the code from my head section, and Facebook is finding the info it needs to do the link previews
  تور فرانسه
  http://www.airtourist.ir/blog/tour-de-france/
 196. book book napisał(a):

  thanks nice nice
 197. DOWNLOAD BOOK BOOK napisał(a):

  NICE NICEEEE
 198. EBOOK EBOOK napisał(a):

  ITS GREAT
 199. download ebook napisał(a):

  GOOOD I LERNED
 200. download book and store napisał(a):

  i like pordnik
 201. کتاب خوانی napisał(a):

  my freand to know abute that
 202. WORLD SLEEP napisał(a):

  HOJFS SIDIJF KKSJAS
 203. رقص گل آویز napisał(a):

  http://mosabeghe-khoshgele.mihanblog.com
  http://mosabeghe-khoshgele.mihanblog.com
 204. عطرخاطره نو napisał(a):

  http://leo4.mihanblog.com
  http://leo4.mihanblog.com
 205. غرق در ظلمت napisał(a):

  http://neginandtamana.mihanblog.com
  http://neginandtamana.mihanblog.com
  http://neginandtamana.mihanblog.com
 206. seologs napisał(a):

  seologs.ir
 207. seologs.ir napisał(a):

  http://seologs.ir
  seo &desgin
 208. seologs.ir napisał(a):

  http://seologs.ir آموزش سئو
 209. آردوینو napisał(a):

  http://www.prjelec.com/component/hikashop/product/listing/72-arduino آردوینو - پروژه الکترونیک
  THANKS ITS SOOO GOOD
 210. سئو napisał(a):

  seo is best for you
 211. عکس بازیگران napisał(a):

  thanx for share your experience
 212. پرورش قارچ خوراکی napisał(a):

  .Thank, Excellent post Great thanks. You provide us with useful information
 213. سئو سایت napisał(a):

  great post You provide us with useful information
 214. akam zarei napisał(a):

  http://berozseda.com
 215. Koperasi napisał(a):

  I am still at a loss to understand the above explanation.
 216. Dupa napisał(a):

  Polecane kasyna internetowe, najlepsze kasyna online, gry hazardowe, bonusy w kasynach, recenzje kasyna. Wszystko co jest zwiazane z powyzszymi znajdziecie tutaj: http://kasyna-promocje.com/ranking-kasyn/
 217. افلام napisał(a):

  I am still at a loss to understand the above explanation.
 218. گن لاغری napisał(a):

  is very nice. thnaks a lot for this
 219. اموزش سئو napisał(a):

  tnx again nice post plz again post good ty again
 220. طراحی داخلی napisał(a):

  not bad site
  thanks yot admin
 221. اصلاح طرح لبخند napisał(a):

  Good stuff. Thank you. Plugin is great and something we will be using. Really appreciate that you also had English instructions.
 222. yazdcar napisał(a):

  http://www.yazdcar.com
 223. Rak Minimarket Jogja napisał(a):

  Gak bisa lagi ya sudah
 224. cariduitdot napisał(a):

  <a href="http://cariduit-dot.blogspot.com/">
  Media Informasi Online Terbaik</a>
 225. cariduitdot napisał(a):

  <a href="http://cariduit.blogspot.com">media informasi online</a>
 226. رادیو جوان موزیک napisał(a):

  Thank you
  Your very pretty well I wish the best for you
 227. دندانپزشکی زیبایی napisał(a):

  SZUKAM OSOBY KTORA ZAJMIE SIE BUDOWANIEM DLA MNIE STRON KTORE BAZUJA NA WPRESS - DEVELOPMENT NOWYCH IDEI I WDRARZANIE JE W ZYCIE.
 228. milad napisał(a):

  Would this work on sites that are not on wordpress? Or must i manually recreate results
  دندانپزشکی زیبایی
  http://www.drsojodi.com/Cosmetic-Dentistry
 229. پشم سنگ napisał(a):

  thanks its great
  http://www.novinayegh.com/ پشم سنگ
 230. Pedro Reyes Alejandre napisał(a):

  Mi estimado amigo esta bien aue discutieramos su propuesta, pero las obras son ilustrativas con gran proyección de un futuro no muy leja o.
 231. Juragan Cialis napisał(a):

  Polecane kasyna internetowe, najlepsze kasyna online, gry hazardowe, bonusy w kasynach, http://obatcialisasli.com recenzje kasyna. Wszystko co jest zwiazane z powyzszymi znajdziecie tuta
 232. بهینه سازی سایت napisał(a):

  thanks a lot for this text ien aue discutieramos su propuesta, pero las obras son ilustrativas con gran proyección de un fut
 233. ladybirdco napisał(a):

  http://ladybirdco.com/


  animation studios
 234. خرید آنتی ویروس کسپرسکی napisał(a):

  i love your website and i want to say thank u for your good website I'm always use that
  http://shopkaspersky.com فروشگاه کسپرسکی
 235. Royalkade.com napisał(a):

  Tnx for this....
  Its so impressive..
  thanks for this articles
  thanks for this articles
  thanks for this articles

Dodaj nowy komentarz / Add new comment:


(wielkość liter ma znaczenie) / Enter code (case sensitive)

<< Wstecz
Adder Tags Fix
^^ Spis treści
Comments Cleaner